Prezydent podpisał "lex deweloper"

 

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa wprowadza szczególne zasady lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących i ma charakter „spec ustawy”.  Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy      inwestycją mieszkaniową jest  przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstanie budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac; inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

 Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z ustawą można się zapoznać na stronie Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=522951DFE44B6BD1C12582B90054630C